مقدمه

طرح تحول نظام سلامت از نخستین سال اجرا تا کنون تاثیرات متعددی بر رفتار عاملین نظام سلامت داشته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر طرح تحول بر فرآیندهای اجرائی، ضوابط و مقررات سازمان های بیمه پایه سلامت تدوین شد

روش کار

مطالعه حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و تحلیل اسناد انجام شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد جزء به کل انجام شد. مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس نسخه ۱۱، تحلیل شد. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران و مدیران ارشد حوزه بیمه سلامت و روش انتخاب افراد، مبتنی بر هدف بود

یافته ها

چهار موضوع و ۱۱ تم شامل پوشش جمعیت، خدمات، هزینه خدمت، فرآیند تنظیم و رسیدگی به اسناد، فرآیند پرداخت مطالبات، تاثیر بسته های طرح تحول، تعاملات سازمان های بیمه گر با وزارت بهداشت و بیمارستان ها، قوانین و ضوابط، ساختارها و حجم کاری سازمان های بیمه به همراه ۷۵ زیرتم شناسایی شد

نتیجه گیری

تجربه کشور در اجرای طرح تحول نظام سلامت تشریح کرد که دسترسی اولیه به مراقبت های سلامتی در کشوری با سطح درآمد متوسط برای همه افراد هدفی دست یافتنی است، اگرچه همواره گمانه زنی هایی پیرامون پایداری و کمیت آن وجود دارد. اصلاحات اصلی در تامین مالی برنامه ها مستلزم تغییراتی است که نیازمند سرمایه گذاری دولتی و تعهد بلندمدت برای غلبه بر چالش ها می باشد

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *