کارگاه «طراحی و اجرای مداخلات مبتنی بر تعیین کننده های اجتماعی سلامت در شبکه بهداشت و درمان» چهارشنبه مورخ 22 آذرماه 1402، از ساعت 8.30 الی 16.0، توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و با […]
کتاب «ارائه مدل خرید راهبردی در نظام سلامت ایران با تکیه بر تعریف سازمان جهانی سلامت» توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد محدودیت منابع یکی از چالش های هر نظام ارائه دهنده است. […]
Abstract Some countries have adopted the whole-of-government (WoG), whole-of-society (WoS) approach to face the recent global crisis caused by the COVID-19 pandemic. By applying the WoG approach, sectors beyond health have to work across boundaries […]
Abstract Background and Purpose: In recent decades, research has shown that social determinants of health (SDH) affect population health more than medical care. Therefore, identifying the SDH has become a top priority. Materials and Methods: […]