خلاصه سیاستی طرح های اتمام یافته مرکز تحقیقات عدالت در سلامت

خلاصه سیاستی، نوعی از خروجی های یک طرح پژوهشی است که در آن به ارائه شرح مختصری از مسئله مورد مطالعه و راهکارهای یافته شده پرداخته می شود. هدف اصلی از تدوین یک خلاصه سیاستی، ارائه راهکارهای یافته شده در قالبی موجز است تا ذینفعان مورد نظر طرح پژوهشی بتوانند از نتایج طرح مطلع شده و در سیاست گذاری های خود از آن بهره گیرند

برای دانلود خلاصه های سیاستی از لینک های زیر استفاده کنید

عنوان طرح: تبيين گزينه‌های سياستي نظام سلامت ايران بر مبناي بيانيه گام دوم انقلاب

سال اجرا: فروردین تا شهریور 1400

ذینفعان: کلیه سیاست گذاران نظام سلامت، دانشگاهیان، ارائه دهندگان خدمات سلامت

عنوان طرح: تبيين گزينه‌های سياستي نظام سلامت ايران بر مبناي بيانيه گام دوم انقلاب

سال اجرا: فروردین تا شهریور 1400

ذینفعان: کلیه سیاست گذاران نظام سلامت، دانشگاهیان، ارائه دهندگان خدمات سلامت

عنوان طرح: تحلیل جامع سیاست های مرتبط با کاهش بی عدالتی در سلامت ایران، ارائه راهکارهای سیاستی

سال اجرا: تابستان 1399

ذینفعان: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های بیمه گر پایه، وزارت رفاه و تامین اجتماعی

عنوان طرح: طراحی نظام تامین مالی پایدار سلامت برای مهاجران افغان قانونی در جمهوری اسلامی ایران

سال اجرا: 1400 - 1401

ذینفعان: وزارت بهداشت، بیمه های سلامت، مهاجران، وزرات امور خارجه، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد

عنوان طرح:

سال اجرا:

ذینفعان:

عنوان طرح:

سال اجرا:

ذینفعان:

عنوان طرح:

سال اجرا:

ذینفعان:

عنوان طرح: تحلیل جامع سیاست های مرتبط با کاهش بی عدالتی در سلامت ایران، ارائه راهکارهای سیاستی

سال اجرا:تابستان 1399

ذینفعان: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، شهرداری، نمایندگان مردم و گروههای خیرین سلامت

عنوان طرح: بررسی نابرابری های اقتصادی-اجتماعی خود درمانی در نیازمندان مراقبت سرپایی

سال اجرا: 1399

ذینفعان: سیاست گذاران نظام سلامت، ارائه دهندگان خدمات سلامت

عنوان طرح: طراحی نظام تامین مالی پایدار سلامت برای مهاجران افغان قانونی در جمهوری اسلامی ایران

سال اجرا: 1400 - 1401

ذینفعان: وزارت بهداشت، بیمه های سلامت، مهاجران، وزرات امور خارجه، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد

عنوان طرح: شناسایی مسائل اجتماعی مرتبط با نظام سلامت

سال اجرا: 1399

ذینفعان: جامعه شناسان، سیاست گذاران نظام سلامت، ارائه دهندگان خدمات سلامت

عنوان طرح: برررسی نابرابری های اجتماعی-اقتصادی مربوط به نیازهای برآورده نشده به بهره مندی از خدمات برابر در ایران: 1387-1394

سال اجرا: 1399

ذینفعان: سیاست گذاران نظام سلامت، ارائه دهندگان خدمات سلامت