انتخاب دکتر امیر حسین تکیان به عنوان عضو «هم بنیانگذار شورای عالی بنیاد ویرشو» برای سلامت جهانی در کنار بزرگان سلامت جهان
انتخاب دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان هم بنیانگذار شورای عالی بنیاد ویرشو

 دکتر امیرحسین تکیان معاون بین الملل، استاد و مدیر گروه سلامت جهانی دانشکده بهداشت؛ به عنوان عضو هم بنیانگذار شورای عالی بنیاد ویرشو برای سلامت جهانی در کنار بزرگان سلامت جهان انتخاب شد
قرار است این بنیاد در کنار فعالیت های متنوع در راستای بهبود سلامت جهان، جایزه سالانه ویرشو، پزشک پرآوازه آسیب شناسی آلمانی که امسال دویستمین سالروز تولدش بود را هر سال از اکتبر 2022، به سازمان یا فرد شناخته شده با خدمات برجسته در سلامت جهانی اعطا کند
توضیح اینکه با توجه به میزان و جایگاه این جایزه، به بیانی آن را می توان نوبل سلامت جهانی دانست

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *