انتخاب دکتر امیر حسین تکیان به عنوان عضو «هم بنیانگذار شورای عالی بنیاد ویرشو» برای سلامت جهانی در کنار بزرگان سلامت جهان
انتخاب دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان هم بنیانگذار شورای عالی بنیاد ویرشو  دکتر امیرحسین تکیان معاون بین الملل، استاد و مدیر گروه سلامت جهانی دانشکده بهداشت؛ به عنوان […]