زمینه و هدف علی‌رغم وجود قوانین و آیین‌نامه ­های پرشمار در ارتباط با دسترسی به اطلاعات و شفافیت، در اجرای آنها مشکلات زیادی وجود دارد. هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل چالش ­های فراروی قوانین و […]