کتاب «ارائه مدل خرید راهبردی در نظام سلامت ایران با تکیه بر تعریف سازمان جهانی سلامت» توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد

محدودیت منابع یکی از چالش های هر نظام ارائه دهنده است. اما این معضل جهانی که با پیشرفت هر روزه تکنولوژی، افزایش جمعیت، تغییرات ناگهانی محیط زیستی و تقاضاهای متفاوت اقشار مختلف به نظر مهمترین عامل محدود کننده ارائه خدمت است، غیرقابل کنترل نیست

نظام سلامت که یکی از مهمترین نظام های هر کشوری است، از این قاعده جهانی مثتثنی نبوده و هر روزه با موانع جدیدی در دستیابی به منابع ضروری و مورد نیازش روبرو می شود؛ اما با توجه به جایگاه و نقش این نظام، حل این چالش یکی از اساسی ترین اقدامات است. یکی از راهبردهای کارا و قابل اتکا برای نظام سلامت در رویارویی و کنترل این معضل، استفاده از خرید راهبردی خدمات است. در گزارش سال 2000 سازمان جهانی سلامت بر اهمیت استفاده از خرید راهبردی به عنوان رهبرد اصلی دستیابی به اهداف هر نظام سلامت تاکید شده است

کتاب پیش رو که حاصل پژوهشی ترکیبی بوده پس از بررسی انواع وضعیت خرید در نظام های سلامت متنوع دیگر کشورها به بررسی وضعیت خرید خدمت در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران می پردازد و پس از استخراج عوامل تاثیر گذار و چالش های موجود در خرید راهبردی خدمت در نظام سلامت کشورمان به ارائه راهکار می پردازد. امید است که انتشار این کتاب در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های مرتبط با تامین منابع و خرید خدمت نقش بسزایی ایفا کند

کتاب: ارائه مدل خرید راهبردی در نظام سلامت ایران با تکیه بر تعریف سازمان جهانی سلامت
نویسندگان: دکتر زهرا زارعی، دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر عفت محمدی، راضیه روناسیان 
: مرکز تحقیقات عدالت در سلامت
تعداد صفحات: 260
حجم فایل: 4.11 مگابایت
: 1399

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *