اولین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 23 اسفند 1399 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

Health insurance benefit package in Iran: a qualitative policy process analysis

که توسط اعضای مرکز تدوین و چاپ شده بود، برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس خانم دکتر محمدی، عضو کمیته ی پژوهشی و یکی از نویسندگان مقاله، در طی ارائه ای جامع به توضیح مقاله، اهداف، یافته ها و نکات آن پرداختند. بعد از اتمام توضیحات ایشان جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ و بحث پیرامون یافته های مقاله خاتمه یافت

این جلسه اولین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که از سال جدید، هر دو هفته یکبار میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

مقاله ی بحث شده

Health insurance benefit package in Iran: a qualitative policy process analysis

تاریخ: 23 اسفند 1399

ارائه دهنده: دکتر عفت محمدی

طول جلسه: 1 ساعت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *