بیماری همه گیر ویروس کرونا کل اقتصاد جهانی را تحت شعاع خود قرار داده است. به عنوان بزرگترین چالش توسعه پایدار در همه جوامع و سیستمهای بهداشتی، بیماریهای غیرواگیر و عوامل خطر مرتبط با آنها مهمترین دلایل بیماری و مرگ در طی قرن 21 در کشورهای با درآمد بالا ، متوسط و کم می باشد. همچنین در بسیاری از کشورها از دلایل اصلی مرگ و میر در بیماران است. افرادی که با بیماری زمینه ای زندگی می کنند یا تحت تأثیر آن قرار دارند ، بیشتر در معرض بیماری شدید قرار دارند. در مقاله ای که در زیر آمده است از دیدگاه پوشش همگانی سلامت به لزوم تقویت تقویت پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در دوره کویید 19 اشاره شده است

Abstract: 
The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic has been exhausting the entire global economy. As the greatest challenge to sustainable development in all societies and health systems, noncommunicable diseases (NCDs) and their relevant risk factors are the main causes of illness and death during the 21st century in high, middle, and low-income countries (LMICs). NCDs are also among the main underlying causes of death among COVID-19 patients in many countries. People living with or affected by NCDs (PLWANCDs) are more vulnerable to becoming severely ill with COVID-19. Although the ongoing pandemic will be a fundamental game-changer for prioritization and resource allocation in many countries in years to come, ample evidence indicates that NCDs will remain the main killer of people and the costliest barrier to sustainable societies. Looking through the lenses of universal health coverage (UHC), this paper advocates rebuilding our world during COVID-19 aftermath, in a way to harmonize efforts to live with pandemics and make our health systems resilient, balanced, and comprehensive enough to accommodate all threats to humanity, including both communicable and noncommuincable diseases.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *