کتاب «کووید-19 و اهداف توسعه پایدار: تاثیرات اجتماعی» چگونگی تاثیر جهانگیری کووید-19 بر پیاده سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را، با تمرکزی ویژه بر ابعاد اقتصادی-اجتماعی و کنترل ریسک در زمان در بحران، بررسی می کند. بخش های این کتاب دانشی بنیادی از این ویروی و عوامل خطر آن به مخاطب ارائه کرده و ابعادی مانند اقدامات مناسب برای کاهش سرعت شیوع، منشاء ایجاد و ساز و کارهای انتقال ویروس و شیوه های کلیدی و استاندارد برای تست ابتلا به کووید-19 و تشخیص های مبتنی بر آنتی بادی را بررسی می کنند. بخش های پایانی، جدیدترین یافته ها و داده های مرتبط با تاثیرات جهانی این ویروس را ارائه کرده و چالش های آتی، فرصت ها و پاسخ های استراتژیک متناسب در مقابل چنین تهدیداتی را بررسی می کند

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت مفتخر بود تا در تدوین فصل نهم این کتاب با عنوان «جهان گیری کووید-19: ترس ها و امیدهای اهداف توسعه پایدار، با تمرکز بر پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر و پوشش همگانی سلامت» مشارکت داشته باشد. در این فصل نوسیندگان با استناد به شواهد موجود به تبیین مشکلات پیش آمده در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار و پوشش همگانی سلامت در خلال جهانی گیری کووید-19 پرداخته و نشان می دهند که این بیماری چگونه برنامه های جهانی بهبود سلامت را تحت تاثیر قرار داده است. امید است انتشار این کتاب برای پژوهشگران، سیاستگذاران و تصمیم سازان نظام سلامت در راستای بهبود و تقویت نظام سلامت در مقابل خطرات آتی کمک کننده باشد

کتاب: کووید-19 و اهداف توسعه پایدار
ویراستاران: محمد هادی دهقانی، راما کاری، شارمیلی روی
نویسندگان: دکتر امیرحسین تکیان، اعظم رئوفی، هاجر حقیقی
: الزویز
: تابستان 1401

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *