از سال 2016 ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  با همکاری سازمان جهانی بهداشت  برنامه جامعی را برای توانمندسازی بیش از 700 مدیر بیمارستان دولتی در ایران و افزایش ظرفیت آنها برای بهبود عملکرد و بهره وری آنها آغاز کرده است. این پاسخی بود به یک نظرسنجی ملی در سال 2015 برای ارزیابی شایستگی مدیران بیمارستان های عمومی در ایران و تعیین نیازهای آموزشی آنها

تسهیل کنندگان ، یک برنامه درسی اصلی را در هفت حوزه از جمله حاکمیت ، رهبری و مدیریت استراتژیک . مدیریت منابع انسانی؛ بودجه بیمارستان، مدیریت اورژانس بیمارستان و مدیریت بحران؛ تجهیزات بیمارستان و خدمات حمایتی؛ و بهبود کیفیت و ایمنی بیمار؛ و مدیریت اطلاعات بهداشتی تهیه کردند. اجرای این طرح با یک هفته آموزش 85 مربی بالقوه ایرانی در نوامبر 2016 در تهران آغاز شد. این مربیان دانشگاهیان مسلط به انگلیسی بودند که از تجربه عملی خوبی در مدیریت مراقبت های بهداشتی برخوردار بودند. وزارت بهداشت همچنین یک کارگاه آموزشی برای تقویت مهارت و مهارت مربیان در تکنیک ها و روش های مختلف یادگیری و تدریس ایجاد کرد

برای مطالعه ادامه مطلب روی لینک زیر که در قالب نامه به سردبیر است کلیک نمایید

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *