شواهد و مدارك محدودي درمورد كمك و خيرخواهي در مراقبت هاي بهداشتي ايران وجود دارد.عواملی که بر اهداکنندگان ایرانی برای اهدای پول به مراکز درمانی تأثیر می گذارند عبارتند از:

الف) احساس نوع دوست ، دلسوزی ، نگرانی ، همدلی و تعهد

ب) درک مشکلات و نیاز دیگران ، شباهت با ذینفع ، بازخورد از کمکهای قبلی ، فکر کردن در مورد مرگ

ج) مزایا شامل مزایای پولی ، اجتماعی و روانی است

د) ارزشهایی از جمله ارزشهای اخلاقی ، اجتماعی و مذهب

 

هدف اصلی  مقاله زیر بررسی عوامل مؤثر برای اهدای پول برای مراکز درمانی می باشد.

برای مشاهده متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید

Abstract

Background: 

There is limited evidence about charitable contribution and donation in Iranian healthcare. The main objective of this study was to investigate the factors that influence and encourage Iranian donors to donate money for healthcare facilities.

Methods:

Data was gathered through semi-structured face-to-face interviews with 36 donors, fund-raisers, and managers of the Iranian health system. Purposive sampling was used to select the participants. The data was analyzed using qualitative content analysis, assisted by MAXQDA 10 software.

Results:

The factors that affect Iranian donors to donate money for healthcare facilities were (a) feelings of altruism, compassion, concern, pity, sympathy, and obligation; (b) perceptions of difficulties and need in others, similarity with beneficiary, feedback from previous donations, thinking about death, and self-realization; (c) benefits consisted of monetary, social, and psychological benefits; and (d) values including moral, social, and religious values.

Conclusion: 

Better understanding of feelings, perceptions, benefits, and values of donors could improve the fund-raising practices in the Iranian health system.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *