در بخشی از این سخنرانی دکتر منتظری می‌گوید: مطالعه‌ای که توسط آکادمی ملی پزشکی – که یک مطالعه‌ی بسیار خوب و با تعداد قابل‌توجهی از نمونه‌هاست – بیان می‌کند تنها ده تا بیست درصد از سلامت افراد تحت تأثیر عوامل و مراقبت‌های پزشکی است و بین هشتاد تا نود درصد پیامدهای سلامت، مربوط به عوامل غیرپزشکی و غیر نظام سلامت است…

این مطالعه همچنین بیان می‌کند این نابرابری که در سلامت افراد مشاهده می‌شود – چه نابرابری در بین ملت‌ها و چه درون ملت‌ها – ریشه اصلی آن در این است که ثروت، قدرت، کالا و خدمات- چه به‌صورت جهانی و چه به‌صورت ملی – به‌صورت عادلانه توزیع نشده است…

… این وضعیتی در سلامت مردم می‌بینید و ناشی از مؤلفه‌های اجتماعی سلامت است؛ محصول یک مخلوط سمی است که «برنامه‌های اجتماعی نامناسب» به معنای سیاست‌های اجتماعی که در یک کشور یا مجموعه کشورهای جهان اتخاذ می‌شود، «مناسبات اقتصادی غیرعادلانه و غیرمنصفانه»، «سیاست ورزی بیمارگونه یا سیاست ورزی غیر مطلوب»، «ساختارهای ناکارآمد و بیمار» مثل نهاد آموزش، نهاد اقتصاد، نهاد قضاوت و حتی نهاد خانواده و «شرایط زندگی روزمره‌ی مردم» اجزای تشکیل‌دهنده این مخلوط سمی هستند.

 

شناسنامه اثر:

سخنران: دکتر علی منتظری

مدیر پروژه: دکتر ماشاءاله ترابی

کارگردانی و تدوین: مهندس میر حامد حسینی

تصویربرداران: مهدی کیهان – قاسم صفاری

هماهنگی و برنامه‌ریزی: فاطمه یافتیان

تهیه کننده: معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران – مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران – روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *