پیامدهای تغییرات آب و هوایی به شدت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در هر نقطه، به ویژه در کشورهای با درامد کم درآمد و متوسط، به عنوان یک مانع است. مقاله زیر مفهوم خطرات بهداشتی و چالش های تغییرات آب و هوایی در ایران را مورد بررسی قرار می دهد

Abstract

Background:

The consequences of climate change are highly impeding the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) anywhere, especially in low and middle-income countries. While climate change scales up, its health-related risks increase, which in turn leads to cause new challenges for public health. As a second largest country of the Eastern Mediterranean Region of World Health Organization, Iran is highly vulnerable to the effects of climate change.

Purpose:

This study seeks the notion of health risks and challenges of climate change in Iran and provide potential evidence-based remedies to prevent and diminish such destructive effects.

Methods:

A comprehensive literature in various computerized databases was conducted, and numerous published original research and review articles about climate change status and evidences of adverse health consequences of climate change in Iran were reviewed.

Results:

The evidence suggests that the expected health challenges related to climate change in Iran are: rising temperatures; frequent extreme weather events; reduction of air quality; food-borne, water-borne, and vector-borne diseases; mental health and well-being consequences; and the increasing trend of natural disasters and deaths associated with climatological hazards.

Conclusions:

By considering the growing burden of diseases associated with climate variability in Iran as well as the interdisciplinary nature of climate change and health issues, an integrated, multi-sectoral, and comprehensive approach for identification, prioritization, and implementation of adaptation options is required by Ministry of Health and Medical Education as a custodian of public health in order to enhance the resiliency and adaption against adverse health effects of climate change.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *