زمینه و هدف

سیاست‌گذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فرایند تصمیم‌سازی است. ساختارهای مستقل که می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد اندیشکده‌ها هستند. این مطالعه با هدف تببین ویژگی‌های کلیدی برای اندیشکده‌ها و با تمرکز بر اندیشکده حکمرانی خوب سلامت انجام شد
روش

این پژوهش کاربردی و کیفی به صورت مقطعی انجام شد. 10 نفر از اعضای اتاق فکر اندیشکده با نمونه‌گیری هدفمند در این پژوهش شرکت کردند. روش گردآوری داده‌ها بحث متمرکز گروهی بود که به صورت مجازی به مدت چهار ساعت برگزار و طی آن پنج سؤال از خبرگان پرسیده شد. داده‌ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل چارچوبی داده‌ها و رویکرد استقرایی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار اطلس‌تی‌9 تحلیل شد. روایی و پایایی داده‌ها با استفاده از معیارهای ارزشیابی لینکلن و گوبا مورد سنجش قرار گرفت
یافته‌ها

یک مقوله اصلی، چهار زیر مقوله و 12 مؤلفه استخراج شد. مقوله اصلی با عنوان ویژگی‌های یک اندیشکده در حوزه سلامت مشخص شد. همچنین چهار زیر مقوله ساختار (چهار مؤلفه)، اهداف (سه مؤلفه)، شیوه اجرا (سه مؤلفه) مسائل مالی (دو مؤلفه) شناسایی شدند

نتیجه‌گیری

اندیشکده‌ها به عنوان یک نهاد مستقل می‌توانند نقش مؤثری در عمومی‌سازی دانش برای دو گروه سیاست‌گذاران و جامعه داشته باشند. عملکرد درست، اصولی و به موقع این نهاد‌ها می‌تواند اعتماد جامعه را به تصمیمات عمومی جلب کند و فرصتی برای مشارکت جامعه در سیاست‌های کلان فراهم آورد. رعایت برخی اصول در ساختار، اهداف، شیوه اجرا، و مسائل مالی اندیشکده‌ها مهم و ضروری است که باید از سوی اندیشه‌ورزان مورد حمایت و توجه قرار گیرد.

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *