مرکز تحقیقات عدالت در سلامت برگزار می کند کارگاه مجازی آموزش نحوه تحلیل ذینفعان و شبکه آن ها با استفاده از نرم افزارGephi نظام سلامت به دلیل تنوع کارکردها و پیچیدگی های ذاتی خود، یکی […]