فراخوان مرکز تحقیقات عدالت در سلامت حمایت از ایده‌‌های پژوهشی علی رغم گسترش علوم ازجمله علوم زیستی و اجتماعی، هم راستا با گسترش پدیده جهانی شدن، جهان امروز شاهد افزایش شکاف‌های عمیق در سلامت و […]
Abstract Introduction As a result of recent demographic changes, Iran has revised its reproductive health programs. To respond to the essential need for monitoring the new programs and policies, this study aimed to identify tailored, […]
Abstract Integration between different components of the food system would foster achieving food and nutrition security as a key pillar of sustainable development. Significant improvement has been made in the field of food and nutrition […]