اهمیت نظام های سلامت با تعهد کشورهای با درآمد متوسط و پایین برای دستیابی به اهداف پوشش همگانی سلامت، امنیت بهداشتی و مقاصد مربوط به بهداشت و سلامت اهداف توسعه پایدار پررنگ تر گشته است. جهان گیری کووید-19 نیز بیش از پیش شکنندگی و ضعف نظام های سلامت کشورها با انواع درآمدها را نمایان ساخته است. این کتاب که با مشارکت خبرگانی از پنج کشور دنیا تدوین گشته، نشان می دهد که چگونه نظام های سلامت در کشورهای با درآمد متوسط و پایین می توانند با شفاف سازی پیچیدگی ها و ارائه نگرشی جامع از مفاهیم بنیادین، ارائه نگرش های مبتنی بر ارزیابی عملکرد و بهبود سازوکار برای تمرکز بر چالش های نظام های سلامت تقویت شوند. این منبع یگانه با تمرکز بر شواهد می تواند برای طیف وسیعی از افراد از جمله، ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، دانشکده های بهداشت و پزشکی، سیاستگذاران، مدیران و متخصصین نظام سلامت، ارائه دهندگان خدمات خصوصی و دولتی مفید باشد

کتاب
Making Health Systems Work in Low and Middle Income Counties
ویراستاران: سمین صادقی، آواد متاریا، کاترین رولیو، میشا اقبال
با همکاری: دکتر امیرحسین تکیان
: انتشارات دانشگاه کمبریج
: زمستان 1401

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *