مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با همکاری اندیشکده ی حکمرانی خوب سلامت برگزار میکند: گفت و گویی زنده با موضوع “نگاهی به اصول حکمرانی خوب در نظام سلامت”. این برنامه با سخنرانی جناب دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و استاد سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در روز یکشنبه 10 اسفند ماه از ساعت 19 در صفحه ی اینستاگرام این اندیشکده برای عموم برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر علاقه مندان می توانند به وب سایت و یا صفحات مجازی اندیشکده ی حکمرانی خوب در نظام سلامت مراجعه نمایند

منتظر حضور گرمتان هستیم

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *