پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران دو انجمن بهداشت ایران و انجمن علمی بهداشت محیط ایران، در نظر دارد به صورت حضوری و مجازی کنفرانس علمی یک روزه با عنوان «تغییرات اقلیمی بر سلامت عمومی: با نگاهی به برنامه هفتم توسعه» را در تاریخ 1401/10/14 از ساعت 8 تا 11 در سالن شورای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور دکتر امیرحسین تکیان، استاد سیاست گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان دبیر نشست و با سخنرانی دکتر کاظم ندافی، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد صادق حسنوند، دانشیار مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی کیانی راد، رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه کشاورزی، دکتر مصطفی محقق، هماهنگ کننده ارشد مرکز سازمان ملل متحد در توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در آسیا، و دکتر عباس استاد تقی زاده، دانشیار سلامت در بلایا دانشگاه علوم پزشکی تهران، برگزار نماید

شرکت در این نشست رایگان بوده و حضور فیزیکی دارای مجوز امتیاز بازآموزی آموزش مداوم با کد شناسه 190375 در ســـامانه یکپارچه آمـــــوزش مـــداوم پزشکی کشــــور می باشد. (هزینه ثبت نام جهت آموزش مداوم و یا دریافت گواهی حضور 500،000 ریال می باشد). علاقه مندان می توانند با حضور در محل نشست و یا با استفاده از لینک تعبیه شده در این پست به صورت مجازی در برنامه شرکت کنند

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *