اکنون که بیش از دو سال از زمان آغاز جهان گیری کووید-19 می گذرد، می توانیم با استفاده از داده های جمع آوری شده و با دیدی گذشته نگر اقداماتی که کشورها و دولت ها برای کنترل و مهار این بیماری اتخاذ کردند را بررسی کنیم

با اینکه تاثیرات این بیماری تمامی ابعاد زندگی را تحت تاثیر خود قرار داده و کنترل آن نیازمند تلاشی هماهنگ از جانب تمامی بخش ها و نظام های یک کشور است، اما به دلیل نقش محوری نظام سلامت، تاثیرات آن بر روی این نظام و همچنین نحوه پاسخگویی آن ها در مقابله با این ویروس نوپدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آموخته های ما در طول این سال ها می تواند نقشی کلیدی در کنترل و پیشگیری از شیوع مجدد چنین بیماری هایی داشته باشد

از این رو دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی سلامت بر آن شد تا تجربیات نظام های سلامت و مراقبت های اولیه بهداشتی کشورهای این منطقه را گردآوری و منتشر  کند. گزارش مربوط به نحوه پاسخ و عکس العمل نظام سلامت و مراقبت های بهداشتی اولیه جمهوری اسلامی ایران که توسط همکاران مرکز عدالت در سلامت گردآوری شده و در نشست روز جهانی پوشش همگانی سلامت در قاهره رونمایی شد، بر سه حیطه: عکس العمل نظام مراقبت های بهداشتی اولیه به شیوع بیماری کرونا، اقدامات و سیاست های بین بخشی در واکنش به شیوع همه گیری و همچنین واکنش جامعه به شیوع این بیماری در کشور ایران متمرکز بوده و با ارائه راهکارهای به کار برده شده، برنامه ها و سیاست های تدوین شده و همکاری های بین بخشی شکل گرفته در راه مبارزه با این ویروس آموخته های نظام سلامت و مراقبت های بهداشتی اولیه جمهوری اسلامی ایران را تشریح می کند. امید است که انتشار این گزارش در پیشگیری و کنترل هرچه بهتر بیماری های نو پدید یاری رسان متخصصین و سیاستگذاران نظام سلامت باشد

گزارش
 

The Islamic Republic of Iran: a primary health care case study in the context of the COVID-19 pandemic

 
نویسندگان: دکتر امیرحسین تکیان، دکتر احد بختیاری، دکتر جعفر صادق تبریزی، اعظم رئوفی
: سازمان جهانی سلامت
: زمستان 1401

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *