عدالت در نظام سلامت به عنوان «دسترسی (افقی و عمودی) برابر به خدمات سلامت یکسان برای نیازهای برابر» تعریف شده و دستیابی به آن همواره جزو اولویت های نظام های سلامت بوده است. عدالت در جامعه ایران نه تنها یکی از والاترین آرمان های اجتماعی و برترین آموزه های دینی است، بلکه در اسناد بالا دستی نیز همواره بر بهبود و دستیابی به آن تاکید شده. بر اساس این اسناد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان اصلی ترین متولی سلامت موظف است تا برای بهبود و دستیابی هرچه بیشتر به عدالت در سلامت از تمامی منابع موجود بهره برده و با ایجاد همکاری های بین بخشی و تبدیل عدالت به دغدغه ای بنیادین برای تمامی ارکان جامعه، اتحادی پایدار در راستای دستیابی به این آرمان ایجاد کند

با توجه به اهمیت و جایگاه عدالت در نظام سلامت و نیاز به ایجاد درکی جامع از وضعیت نابرابری های سلامت در کشور، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدام به اجرای پژوهشی ملی با عنوان «سنجش میزان عدالت در نظام سلامت، بررسی علل و عوامل نابرابری در نظام سلامت کشور و ارائه راهکارهای اجرائی جهت ارتقای عدالت در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران» نموده است. این پروژه ملی که به سفارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سه سال و با همکاری بیش از 30 نفر از برترین متخصصین نظام سلامت کشور انجام شد پس از ریشه یابی عوامل ایجاد کننده بی عدالتی به تفصیل هریک را بررسی کرده و برای بهبود مهمترین آن ها توصیه های سیاستی ارائه داده است.

کتاب پیش رو که یکی از دستاوردهای این پژوهش است در هفت فصل تدوین گشته و هریک به بررسی مهمترین یافته های این پروژه ملی پرداخته و پس از ارائه جزئیات و یافته ها، با جمع بندی و پیشنهاد بسته های سیاستی جهت کاهش نابرابری و بهبود نظام سلامت پایان می یابند. امید است تا انتشار این کتاب قدمی موثر در ریشه یابی و مقابله با بی عدالتی در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران بوده و به ارتقا سلامت و عدالت در سلامت در جامعه کمک کند.

علاقه مندان به مطالعه کتاب می توانند از طریق لینک زیر فایل را دریافت نمایند.

کتاب: عدالت در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان: دکتر علیرضا اولیایی منش، دکتر عفت محمدی، دکتر امیرحسین تکیان
سایر نویسندگان: اعظم رئوفی، دکتر حسام قیاسوند، محمدمهدی کیانی، دکتر آیدین آرین خصال، نگار یوسف زاده، طیبه مرادی
: مرکز تحقیقات عدالت در سلامت
تعداد صفحات: 388
حجم فایل: 13 مگابایت
: زمستان 1401

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *