کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19
کتاب «کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید-19» با همکاری فرهنگستان علوم پزشکی و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد

پاندمی بیماری کووید 19 بیش از یکسال علاوه بر نظام‌های سلامت کل جهان، نظام‌های اقتصادی و سیاسی را نیز درگیر خود ساخته است.

نظر به اهمیت این موضوع و ویژگی‌های اقلیمی در رفتار، تاثیرات و چگونگی مقابله با آن، کتاب »جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19 در جمهوری اسلامی ایران» به کوشش دکتر محمدحسین نیکنام و دکتر فریدون عزیزی و گروه مولفان گردآوری و منتشر شد.

مولفین در پیشگفتار این کتاب می‌نویسند: از نگاه بسیاری از پژوهشگران، این بیماری می‌تواند نقطه عطفی برای تجربه اندوزی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند و به تقویت بنیان‌های سلامت و افرایش پایداری و تاب آوری جوامع در برابر پدیده‌های مشابه منجر شود.

در این کتاب که واجد مقدمه‌ای از دکتر سیدعلیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی است، سرفصل های متعددی از جمله کرونا و علم پزشکی، مدیریت کووید ـ 19 ، مدیریت بیمارستانی، آموزش مجازی در علوم پزشکی، چالش‌های فراگیر در عرصه بالینی آموزشی درمانی و سایر امور تحلیلی و چالشی ناشی از این بیماری در ایران مطرح و مورد بحث قرار گرفته که می‌تواند پاسخگوی بسیاری از سئوالات و ابهامات باشد.

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت مفتخر بود تا مسئولیت تدوین یکی از فصول این کتاب با عنوان «جهانگیری کووید-19 و توسعه پایدار سلامت در جهان» را بر عهده داشته باشد. امید است تا انتشار این اثر قدمی موثر در جهت کاهش چالش های این همه گیری باشد.

کتاب جستارهایی در سلامت و بحران کووید 19
کتاب: جستارهایی در سلامت و بحران کووید-19
: دکتر محمدحسین نیک نام، دکتر فریدون عزیزی
همکاران: دکتر امیرحسین تکیان، اعظم رئوفی
فرهنگستان علوم پزشکی
:  تیرماه 1400

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *