حلیلی بر کووید-19 در ایران و جهان
کتاب «تحلیلی بر کووید-19 در ایران و جهان» با همکاری مرکز تحقیقات عدالت در سلامت منتشر شد

این کتاب که حاصل فعالیت های اتاق فکر ستاد مقابله با کرونای استان تهران و مشارکت بیش از 100 نفر از خبرگان و متخصصین نظام سلامت است، نتایج مطالاعات تطبیقی از کشورهای موفق در زمینه مقابله با این بحران جهانی است

از دیگر عناوین بحث شده در این کتاب می توان به فنآوری های نوین پزشکی و استفاده از آن ها در رویارویی با این جهانگیری و تغییرات ایجاد شده در زمینه آموزش و آموزش های پزشکی اشاره کرد. اما می توان از توجه به تجربیات عموم مردم در یکی از فصول این کتاب که از طریق نظر سنجی های مداوم گردآوری شده اشاره کرد. این کتاب که با نثری روان نگاشته شده برای عموم مردم و همچنین متخصصین و سیاستگذاران نظام سلامت منبعی ارزشمند خواهد بود و ابعاد مختلف این جهانگیری را با نگاهی فرابخشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است

مرکز تحقیقات عدالت در سلامت نیز به عنوان یکی از همکاران این اثر ارزشمند مسئولیت تدوین فصل سوم از این کتاب با عنوان «تحلیل تطبیقی-مقایسه ای اقدامات کشورهای منتخب در رویارویی با جهانگیری کووید-19» را برعهده داشت. امید است که این کتاب برای پژوهشگران در مسیر مبارزه با کرونا راهگشا باشد

حلیلی بر کووید-19 در ایران و جهان
کتاب: تحلیلی بر کووید-19 در ایران و جهان
: دکتر علیرضا زالی، دکتر حسین قناعتی، دکتر علی ماهر
نویسندگان همکار: دکتر امیرحسین تکیان، اعظم رئوفی، هاجر حقیقی، دکتر علی اکبری ساری، دکتر علیرضا اولیایی منش، افسانه راجی زاده، سامرا رادمریخی، زینب رضایی
ستاد فرماندهی بحران کرونا
:  298
:  1399

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *