دومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در تاریخ 28 فروردین 1400 با حضور گرم علاقه مندان برگزار شد

در این جلسه از سلسه ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با بحث پیرامون مقاله ی

“Application of discrete choice experiments to estimate value of life: a national study protocol in Iran”

برگزار شد

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تسهیل گر با ارائه ی توضیحاتی کوتاه از برنامه ی جلسه، موضوع مقاله و فعالیت های مرکز تحقیقات آغازگر نشست بودند

سپس دکتر درودی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، به نوضیح روش های آماری، نوآوری های مقاله و نکات آن پرداختند. بعد از اتمام توضیحات ایشان خانم میرزایی به ارائه توضیحات تکمیلی و مراحل انجام تحقیق پرداخته و در نهایت جلسه با بخش کوتاهی برای پرسش و پاسخ و بحث پیرامون یافته های مقاله خاتمه یافت

این جلسه دومین نشست از سری ژورنال کلاب های مرکز تحقیقات عدالت در سلامت بوده که، هر دو هفته یکبار میزبان علاقه مندان به مباحث سلامت و عدالت در سلامت خواهد بود. شرکت در این ژورنال کلاب برای تمامی افراد رایگان است علاقه مندان میتوانند از طریق بخش اخبار این سایت از زمان و نحوه ی برگزاری ژورنال کلاب های بعدی مرکز مطلع شوند

مقاله ی بحث شده

“Application of discrete choice experiments to estimate value of life: a national study protocol in Iran”

تاریخ: 28 فروردین 1400

ارائه دهندگان: دکتر رجبعلی درودی و نگار میرزایی

طول جلسه: 1 ساعت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *