هدف

توجه به مقوله مساله اجتماعی از دیرباز مورد توجه همه جوامع بشری بوده و هست. اما به این نکته توجه نشده است که هر یک از خرده نظام‌های نظام کلان اجتماعی میتوانند خود ایجادکننده مسائل اجتماعی باشند. این مطالعه با هدف پیش‌درآمدی بر واژه‌شناسی مسائل اجتماعی و مصادیق آن در نظام سلامت انجام شد

روش

این مطالعه، مروری تشریحی بود که در بازه سالهای 2000 تا 2019 انجام شد. جهت جستجوی مقالات، کلیدواژه‌های مرتبط به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاههای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال معیارهای ورود و خروج مقالات، 58 مقاله به پژوهش وارد شد

یافته‌ها

هنوز تعریف مشخص و واحدی برای پدیده مسئله اجتماعی نظام سلامت به عنوان یک خرده نظام از نظام کلان اجتماعی وجود ندارد. برخی مطالعات به بیان تأثیر مسائل اجتماعی بر سلامت افراد پرداختهاند. در نهایت با اتکا به تعریف مسائل اجتماعی در نظام سلامت، مصادیق تعارض منافع، عدم شفافیت، تقاضای القایی، فساد و مخاطرات اخلاقی توسط پژوهشگران به عنوان مسائل اجتماعی نظام سلامت برشمرده شدند

نتیجه گیری

نظام سلامت به عنوان یک خرده نظام اجتماعی با اتخاذ سیاستهای نادرست و یا اجرای نادرست سیاستها، خود میتواند باعث ایجاد مسائل اجتماعی شود و تحقق عدالت در سلامت را با چالش‌های قدرتمند مواجه نماید. با شناخت مسائل اجتماعی در خرده نظام‌های اجتماعی و مدیریت آنها، میتوان انتظار داشت نشاط، سلامت و سرمایه و در نهایت رفاه اجتماعی جامعه افزایش یابد و حرکت هدفمند به سوی عدالت، شدنی و امکان‌پذیر گردد

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *