پنجمین نشست علمی هفتگی (لایو اینستاگرام) در دانشکده بهداشت با موضوع اینفودمیک (حجم وسیع اطلاعات عمدتا عیرقابل اعتماد در رسانه ها) در بحران کرونا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده بهداشت، پنجمین نشست علمی هفتگی (لایو اینستاگرام) در دانشکده بهداشت با موضوع اینفودمیک (حجم وسیع اطلاعات عمدتا عیرقابل اعتماد در رسانه ها) در بحران کرونا یکشنبه 25 آبان  99ساعت 22 برگزار شد.
دکتر امیرحسین تکیان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت دردر این گفتگو توضیحاتی درباره فراگیری اطلاعات در جامعه و در بحران کرونا ارائه داد

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *