مجمع جهانی سلامت برگزار می کند

وبینار سلامت مهاجران و پناهندگان

دوشنبه 25 دی ماه 1402 

ساعت 18-16:30 به وقت تهران  

دکتر امیرحسین تکیان، مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری های عمومی از تامین مالی پایدار برای پناهندگان افغان در ایران سخن خواهند گفت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *