نشست علمی برنامه های سازمان جهانی سلامت در زمینه های دانش و داده های سلامت و بهره گیری از آن در سیاستگذاری های ملی

با حضور دکتر آرش رشیدیان

مدیر پژوهش و نظام های اطلاعاتی دفتر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی سلامت

:تسهیلگر

دکتر امیرحسین تکیان

یکشنبه 24 اردیبهشت 1402

ساعت 13:15 الی 15

دانشکده بهداشت ساختمان سبز طبقه اول سالن شورا

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *