چکیده

نظام های سلامت با کارکردهای مشخص طراحی و ایجاد می شوند تا اهداف نهایی سلامت، شامل ارتقای سلامت شهروندان، مشارکت مالی عادلانه و پاسخ گویی به نیازها و انتظارات مردم را برآورده کنند. سیاست های درست تامین مالی، ایجاد دسترسی به خدمات سلامت و توزیع عادلانه منابع نظام سلامت، شرایط اصلی نیل به عدالت در نظام سلامت به شمار می روند. کاستی های این نظام تامین مالی مخارج سلامت زا دلایل بنیادین چالش هایی همانند پرداخت از جیب ناتوان کننده و هزینه های کمرشکن سلامت برای خانوارهاست که می تواند به فقر آنی و یا پایدار و در نهایت، نابرابری اجتماعی و کاهش عدالت بینجامد. سلامت تنها بعد سیاست گذاری عمومی است که به طور توامان هم پیش شرط، هم پیامد و هم شاخص تحقق جامعه پایدار است. از این روی و به دلیل جایگاه بی بدیل سلامت در برقراری عدالت اجتماعی، شناسایی نابرابری های تامین مالی نظام سلامت کشور، علل و ریشه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *