همکاری بین‌بخشی، به‌عنوان جزء کلیدی مداخلات در پرداختن به مشکلات پیچیده سلامت عمومی، می‌تواند ساختارمند، انتخابی و طراحی شود تا سازنده باشد. تحلیل شبکه اجتماعی قادر است با رویکرد سیستمی، به بررسی و تقویت چنین ساختارهای مشارکتی کمک کند. هدف این خلاصه سیاستی، ارائه گام‌های عملیاتی و ساختار بهینه مشارکت ذی‌نفعان برای بهبود حکمرانی برنامه ملی حمایت غذایی از اقشار آسیب‌پذیر است

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *