نشست گفتمان سیاستی با هدف رواسازی مدل نوین پیش‌بینی بروز اچ آی وی/ایدز در ایران در دانشکده بهداشت برگزار شد

UNAIDSبه گزارش روابط عمومی دانشکده بهداشت، یکشنبه 3 آذر 98، این نشست با حضور دکتر فرداد درودی نماینده برنامه ی مشترک سازمان ملل

در مورد ایدز و اچ آی وی در ایران، دکتر علی اکبر حق ‌دوست رئیس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی، دکتر مینو محرز استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئیس مركز تحقيقات ايدز دانشگاه علوم پزشكي تهران، دکتر امیرحسین تکیان معاون بین الملل دانشکده و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و دکتر علی درودی عضو هیئت علمی گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت برگزار شد.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *