زمینه و هدف
پژوهش حاضر با هدف تبیین گزینه‌های سیاستی نظام سلامت در راستای عملیاتی کردن توصیه‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب صورت گرفته است
روش
پس از تحلیل محتوای کیفی بیانیه و شناسایی کاربست‌های مضامین احصاء شده در حوزه سلامت از طریق مصاحبه با خبرگان به استخراج گزینه‌های سیاستی نظام سلامت در هر یک از ابعاد هفت‌گانه بیانیه پرداختیم. سپس گزینه‌های سیاستی ارائه شده با استفاده از ترکیب روش دلفی و تاپسیس فازی نهائی شدند
یافته‌ها
طبق توافق خبرگان، «توانمندسازی محقق و سیاست‌گذار از طریق آموزش»؛ «پویش‌های رسانه‌ای درخصوص افزایش آگاهی عمومی از اخلاق حرفه‌ای پزشکی ازجمله حقوق بیمار»؛ «افزایش توجه سیاست‌گذاران به مراقبت‌های اولیه بهداشتی، توسعه و روزآمد کردن شبکه بهداشتی-درمانی کشور و تحقق همه جانبه اصل اولویت پیشگیری»؛ «رفع انحصار تولید، توزیع و ارائه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات سلامت»؛ «کارآفرینی در حوزه سلامت اقتصاد مقاومتی و اشتغال­‌زایی»؛ «نظارت و پایش مداوم اثرات تحریم‌های اقتصادی بر پیامدهای سلامتی و برنامه‌ریزی مناسب براساس پیامدها» و «ارائه راهنمایی در رابطه با اهمیت سبک زندگی سالم در دوران کودکی به خانواده‌ها از طریق مراکز بهداشتی» از بالاترین اولویت در راستای نهادینه‌سازی بیانیه‌ در سیاست‌­گذاری‌های نظام سلامت کشور در هر یک از ابعاد بیانیه برخوردار هستند
نتیجه‌گیری
به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته و پیشرفت‌های چشم­گیر در نظام سلامت کشور، دستیابی به تعالی همه جانبه در گام دوم انقلاب اسلامی و ارتقای روزافزون سلامت، مستلزم تلاش بیش از پیش سیاست‌گذاران نظام سلامت در جهت تدوین سیاست‌ها با نگاه گسترده‌تر به حاکمیت مطلوب نظام سلامت در هر یک از ابعاد بیانیه می‌باشد

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *