در بخشی از این سخنرانی دکتر کشاورز می‌گوید: ما اصطلاحی داریم به نام «شیب اجتماعی سلامت» به این معنی که اگر که سلامت را یک گوی در نظر بگیریم که باید به سرمنزل مقصود برسانیم؛ این کار برای همه‌ی افراد به یک اندازه آسان نیست و بسته به شرایط اجتماعی افراد ممکن هست که مجبور باشند این گوی را با یک شیب بالاتری حرکت دهند که قطعاً سخت‌تر است؛ حالا این شرایط اجتماعی هرچقدر نامناسب‌تر باشد، این شیب بیشتر و رسیدن به سلامت سخت‌تر خواهد بود؛ عواملی که این شیب را بیشتر می‌کنند؛ «فقر»، «مسکن نامناسب»، «وضعیت تغذیه‌ نامناسب»، «نداشتن آموزش» و «شرایط محیطی نامناسب» هستند.

این پروژه  با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران  و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *