دکتر محمد کیاسالار، متخصص اخلاق پزشکی و فعال حوزه رسانه در سخنرانی خود با عنوان «رسانه و سلامت»، تعریفی اجمالی از مهم‌ترین مفاهیم رسانه در حوزه سلامت ارائه و آفت‌های اخبار جعلی را در این حوزه تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در بخشی از این سخنرانی دکتر کیاسالار می‌گوید: تحقیقات زیادی در حوزه اخبار جعلی در سطح جهان انجام‌شده که برای مثال در سال 2017 در پلتفرم تویتر مطالعه‌ای در این زمینه انجام گرفت که بر اساس نتایج آن مشخص شد سرعت انتشار و گسترش اخبار جعلی 3 برابر بیشتر از اخبار موثق و مستند است و بر همین اساس کاربران این پلتفرم به‌طور متوسط ممکن است با احتمال 70 درصد اخبار جعلی را بازنشر کنند. این پروژه با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *