معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و مدیر گروه سلامت جهان و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خرید راهبردی خدمات سلامت یکی از اجزای تحقق پوشش همگانی سلامت مناسب، بر اساس نظام مالی مطلوب در هر کشور است.

دکترامیرحسین تکیان روز پنجشنبه، درباره خرید راهبردی خدمات سلامت افزود: بر اساس چهارچوب‌های سازمان جهانی بهداشت و توصیه‌های بانک جهانی، خرید راهبردی خدمات سلامت جایگاه مهمی دارد. در هر نظام مالی، کار باید از تامین منابع مناسب آغاز شود و این منابع باید به طور شفاف در کنار هم قرار بگیرند تا خدمات سلامت به شکلی خریداری شوند که میزان مطلوبی از خدمات با کارایی مناسب، برای تعداد مطلوبی از خدمات خریداری شود. این موضوع باعث می‌شود که بسته خدمات سلامت مناسبی طراحی شود.

وی ادامه داد: خرید راهبردی خدمات سلامت حلقه اصلی برای ایجاد بسته سودمند خدمات سلامت است. نظام سلامت برای خرید راهبردی خدمات سلامت باید حاکمیت مناسب داشته باشد و اگر این اقدام به درستی انجام نمی‌شود، به این دلیل است که اجزای آن اجرایی نشده است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار داشت: تغییر در بسته خدمات سلامت و بهبود نظام اطلاعاتی نیز از جمله اقدامات مهم در حوزه سلامت است. استفاده از راهنماهای بالینی نیز مساله بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود و همچنین تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر شواهد باشد.

دکتر تکیان گفت: پوشش همگانی سلامت یعنی تمام افراد جامعه، بدون هیچ استثنایی بتوانند در هر نقطه از کشور و فارغ از سطح اجتماعی و اقتصادی به همه خدمات مورد نیاز و با کیفیت مناسب و بدون مشکلات مالی دسترسی داشته باشند

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *