این خلاصه سیاستی، ساختار مشارکتی را برای حکمرانی برنامه ملی حمایت غذایی از اقشار آسیب­‌پذیر، به‌عنوان بخشی از نظام جامع حمایت­‌های اجتماعی، پیشنهاد می‌­دهد. نویسندگان خواهان توجه به تعدادی از پیشنهادها در جهت ارتقای کیفیت طراحی و اجرای برنامه مذکور هستند که با دیدگاه شبکه­‌ای تسهیل می‌شود

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *