در بخشی از این سخنرانی دکتر اولیائی منش می‌گوید: علت اصلی نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در سلامت، عواملی خارج از نظام سلامت هستند؛ گرچه نظام‌های سلامت از طریق تأمین مالی، عدالت در دسترسی و عدالت در بهره‌مندی می‌توانند به عدالت در سلامت کمک کنند ولی از اینکه کاملاً باعث عدالت در همه‌ی پیامدهای سلامت مثل مرگ‌ومیر، امید به زندگی، کیفیت زندگی و … شوند امکان‌پذیر نیست.

اگر قرار باشد شاخص‌های سلامت عادلانه باشند؛ همه‌ی فاکتورهای مؤثر باید در کنار هم خوب عمل کنند؛ یعنی حتی اگر در نظام سلامت ما کاملاً همه‌چیز عادلانه باشد؛ امکانات عادلانه توزیع‌شده باشد؛ همه‌ی مردم به همه خدمات سلامت دسترسی داشته باشند و این دسترسی از حالت بالقوه تبدیل به بهره‌مندی شده باشد هم بخش کوچکی از عدالت در پیامدهای سلامت محقق خواهد شد درحالی‌که بخش عمده‌ی آن متأثر از عوامل خارج از نظام سلامت خواهد بود…

این پروژه  با همکاری معاونت دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران  و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال اجراست.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *