به همت موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و با مشارکت کارشناسان سازمان جهانی بهداشت و نیز صاحبنظران و پژوهشگران کشور، کارگاه بررسی راهکارهای ارتقای کارایی در نظام سلامت ایران روز پنج شنبه مورخ ۴ آبانماه ۱۳۹۶ در محل موسسه ملی تحقیقات سلامت برگزار شد. در این کارگاه ابتدا در خصوص مفاهیم کلی کارایی و ضرورت ارتقای آن در نظام سلامت کشور سخنرانیهایی توسط آقای دکتر دانش جعفری، خانم دکتر انیاس سوکات و آقای دکتر اولیایی منش ارائه گردید. در ادامه، بحث و بررسی در خصوص اشکال، علل و راهکارهای مقابله با ناکارایی در موضوعات مختلف دارو، خدمات بیمارستانی، منابع انسانی و …. در قالب فعالیت کارگروهی انجام و نتیجه کارگروهی توسط مسوولین هر کارگروه و با هدایت آقای دکتر ثمین صدیقی ارائه شد. بعد از اتمام فعالیت گروهی، آقای دکتر صفی خانی به تبیین رویکرد وزارت بهداشت برای ارتقای کارایی نظام سلامت پرداختند. همچنین با مشخص شدن چالش های اصلی ناکارایی در نظام سلامت کشور و شکاف های دانشی موجود، فهرست اولویتهای اصلی پژوهشی موردنیاز برای ارتقا کارایی نظام سلامت توسط آقای دکتر مجدزاده معرفی گردید. این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر حریرچی که بر لزوم استفاده از نتایج این کارگاه و ارائه گزارش های دوره ای پیشرفت در مورد تحقق اهداف کارگاه تأکید داشتند، به اتمام رسید.

زمان برنامه: پنجشنبه مورخ ۴/۸/۹۶

مکان برگزاری برنامه: موسسه ملی تحقیقات سلامت

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *