اولین روز از کارگاه دوروزه «رویکرد سیستمی در نظام سلامت، مفاهیم و ابزارها» توسط مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با مشارکت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورخ 26 آذرماه 1401، از ساعت 9 تا 15 با شرکت بیش از 30 نفر از کارشناسان و متخصصین این شورا برگزار شد

در این روز از کارگاه ابتدا دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز، به عنوان اولین مدرس به توضیح تاریخچه تفکر سیستمی، کاربردها، اهمیت و جایگاه این روش نوین حل مسئله در نظام های سلامت و نقش آن در رویارویی با مشکلات و چالش های این نظام پیچیده و چند بعدی پرداخته و در نهایت گام ها و پیش نیازهای ضروری برای ادغام این روش در فرآیندهای تصمیم سازی نظام سلامت را تشریح کردند

دکتر محمد اسماعیل مطلق، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، به عنوان دومین سخنران بر نقش بالقوه تفکر سیستمی در بررسی و مطالعه چالش های نظام سلامت و همچنین ارائه راهکارهای متناسب و بین بخشی برای چالش های کنونی و پیش رو و لزوم استفاده از این روش در تصمیم سازی های آینده تاکید کردند

در بخش سوم این کارگاه، دکتر عباس طلوعی، استاد گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، بعد از ارائه توضیحاتی کوتاه از نظریه ها و تعاریف سیستم داینامیکس و نرم افزارهای مربوطه، به آموزش نرم افزار ونسیم، قابلیت ها و نحوه ی استفاده از آن برای ترسیم متغیرها و تاثیرات آن ها بر یکدیگر در یک سیستم پرداختند

دومین و آخرین روز از این کارگاه روز شنبه مورخ 3 دی ماه 1401 از ساعت 9 الی 15 برگزار خواهد شد که طی آن شرکت کنندگان  با شیوه های گوناگون ترسیم سیستم و مدل های پیش فرض آشنا خواهند شد

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *