راهنما های طبابت بالینی حاوی توصیه هایی برای بهینه سازی مراقبت از بیمار هستند که با مرور نظام مند شواهد و ارزیابی مزایا و معایب گزینه های جایگزین انجام می گیرند.

راهنماهای طبابت بالینی به عنوان یکی از ابزارهای موثر برای ارتقاء پزشکی مبتنی بر شواهد محسوب می شوند. راهنماهای طبابت بالینی علاوه بر اینکه ابزاری برای کنترل پزشکان هستند، فرصتی برای بهبود کیفیت مراقبت از طریق کاهش تنوع روش های درمانی و پیروی از استاندارهای مراقبت های خوب ارایه می دهند

Categories:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *