دیروز سه شنبه مورخ 14 دی ماه 1400 با موفقیت خاتمه یافت SDH HERC talk ضبط ارائه های اولین سخنرانان سلسله سخنرانی های

این سلسله سخنرانی ها که با همت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، به عنوان تنها مرکز پژوهشی رسمی در کشور با عنوان عدالت در سلامت و هم چنین به عنوان دبیرخانه شبکه مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال گردآوری است. این مجموعه شامل سخنرانی هایی با محوریت موضوعات مرتبط با عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با هدف توانمندسازی شهروندان و همچنین ایجاد بستر آموزشی مناسب برای دانشجویان، پژوهشگران، سیاستگذاران و تمامی علاقمندان بوده  و امید است در اشاعه علم و بهبود ارتباط دانشگاه و جامعه نقشی کارا داشته باشد

در سال های اخیر تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سراسر دنیا و همین طور کشور عزیزمان ایران، مورد توجه قرار گرفته است. در دهه های گذشته، مداخلات درمانی تنها عوامل تاثیرگذار بر سلامت تلقی می شدند اما در هزاره سوم، یافته های غیر قابل انکار نشان می دهند سهم عمده ریشه های تعیین کننده سلامت افراد در عواملی همچون سطح درآمد خانوار، میزان و نوع تغذیه، تکامل سال های ابتدایی کودکی، سطح تحصیلات کودکان و والدین و همچنین وضعیت اقتصادی-اجتماعی آن ها نهفته است که عمدتا خارج از مرزهای بخش سلامت قرار دارند و به مراتب نقش اساسی تری در تعیین میزان سلامت جسمی و روانی افراد ایفا می نمایند

در این مرحله عناوین «مخلوط سمی سلامت» توسط دکتر علی منتظری، عضو هیئت‌علمی جهاد دانشگاهی، «حکمرانی خوب برای سلامت بهتر» توسط دکتر امیرحسین تکیان، استاد و رئیس گروه سلامت جهانی و سیاست‌گذاری عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، «پزشکی شدن و پزشکی زدایی» توسط دکتر ابوعلی وداد هیر، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، «سواد و سلامت» توسط دکتر نسترن کشاورز محمدی، عضو هیئت‌علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و «آلودگی هوا» توسط دکتر کاظم ندافی، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه و ضبط شد.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *