چکیده با افزایش جمعیت سالمندان در جامعه، مدیریت و محافظت از آن‌ها به موضوع قابل اهمیتی تبدیل ‌شده است. بالارفتن سن باعث ایجاد تغییرات زیادی در بدن می‌شود. این مسأله در مقوله رانندگی که نیاز […]