کارگاه دو ساعته “آموزش نحوه گرنت نویسی داخلی” با موفقیت روز شنبه مورخ 29 آبان 1400 خاتمه یافت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت در صبح روز شنبه مورخ 29 آبان ماه 1400 میزبان بیش از […]
این مرکز در نظر دارد تا با هدف اشاعه دانش و افزایش مهارت محققین فعال این حوزه، کارگاهی مجازی و 2.5 ساعته برای آشناسازی و آموزش گرنت نویسی برای اخذ گرنت از سازمان های داخلی […]