چکیده این مقاله مروری مبتنی بر احکام فقهی، رویکردهای حقوقی، جنبه های اجتماعی، دیدگاه های پزشکی و اخلاقی بوده و تصمیم سازی ها در رابطه با موضوع مرگ مغزی را روشن می کند. درک درست […]