افراد دارای معلولیت در مقایسه با جمعیت عمومی به احتمال زیاد وضعیت بهداشتی ضعیف تری را تجربه می کنند. با این حال ، مسائل بهداشتی آنها به اندازه کافی مورد توجه سیاستگذاران قرار نمی گیرد. […]
Abstract Dear Editor-in-Chief People with disability (PWD) experience poorer health than general population. The prevalence of mental disorders, i.e. depression, is higher among PWD than general population. Depression is a major barrier to adapt to […]