انتصاب دکتر امیرحسین تکیان به سمت مشاور رئیس دانشگاه در امور سیاستگذاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیرحسین تکیان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عدالت در سلامت، رئیس و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاست گذاری عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، به عنوان مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در […]