زمینه و هدف سیاست‌گذاری در دنیای پیچیده امروز، نیازمند سرعت در فرایند تصمیم‌سازی است. ساختارهای مستقل که می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد اندیشکده‌ها هستند. این مطالعه با هدف تببین ویژگی‌های کلیدی برای اندیشکده‌ها و با […]