برای دانلود فایل ارائه شده کلیک کنید در بخشی از این سخنرانی دکتر وامقی می‌گوید: امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که همه‌گیری کرونا گرچه یک موضوع سلامتی بود اما در عمل تبدیل به یک […]