شفافیت، پاسخگویی، درستکاری و صداقت ارزشهای ذاتی حکمرانی سلامت هستند. درستکاری به صداقت یا قابل اعتماد بودن در انجام وظایف رسمی اشاره دارد و در نقطه مقابل، فساد یا سوء استفاده از جایگاه قرار دارد. […]
Objectives This study aimed to investigate the viewpoints of the main stakeholders of the Iranian healthcare system about the overutilization of hospital services and strategies to eliminate or reduce it in Iran. Methods This is […]
Abstract Background Providing valid evidence to policy-makers is a key factor in the development of evidence-informed policy-making (EIPM). This study aims to review interventions used to promote researchers’ and knowledge-producing organizations’ knowledge and skills in […]